Trang chủ » Bật Cookie trình duyệt

Nếu bạn nhận được thông báo từ Bonbanh : trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc tắt Cookie. Bạn có thể làm theo hướng dẫn sau đây để bật tính năng Cookie của trình duyệt.

Trình duyệt của bạn là : Microsoft Internet Explorer

Trình duyệt của bạn là : Mozilla Firefox

Để bật Cookie cho trình duyệt Mozilla Firefox 2.x và 3.x (Máy Windows):

 1. Click Tools > Options trong menu (thực đơn ) trình duyệt Mozilla Firefox của bạn.
 2. Click vào tab Privacy .
 3. Thiết lập cho mục 'Firefox will': giá trị Use custom settings for history.
 4. Chọn ( đánh dấu) check box Accept cookies from sites để bật cookie
 5. Click OK.

Để bật Cookie cho trình duyệt Mozilla Firefox (Máy Mac):

 1. Click vào mục Firefox trong menu ( thực đơn) trình duyệt Mozilla Firefox của bạn.
 2. Chọn Preferences.
 3. Rồi chọn Privacy.
 4. Thiết lập 'Firefox will': giá trị Use custom settings for history.
 5. Chọn ( đánh dấu) check box Accept cookies from sites để bật cookie
 6. Click OK.

Trình duyệt của bạn là : Google Chrome

Trình duyệt của bạn là : Safari

Trình duyệt của bạn là : Opera

Nếu bạn đã thực hiện các thao tác cấu hình như hướng dẫn trên mà Bonbanh vẫn thông báo trình duyệt không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie, bạn hãy thử đóng toàn bộ trình duyệt và mở lại.